ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 10 Ιανουαρίου 2020 V02

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- REMEDICA LIMITED

Πρόλογος

Η Remedica Limited (πλέον αποκαλούμενη ως «Remedica» ή ως «Εταιρεία» έχει δεσμευτεί στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, και, στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αναφορές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως «εμείς», «μας», και, τα σχετικά θεωρούνται ως αναφορές στην  Remedica.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πλέον αποκαλούμενη και ως «Πολιτική») επεξηγεί τις διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, και, τον τρόπο και/ή μέθοδο με την συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε, και, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, περικλείει τις πολιτικές ασφαλείας που εφαρμόζουμε ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Περαιτέρω, η Πολιτική περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, ως αυτά απορρέουν από το εθνικό Δίκαιο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και, τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πλέον αποκαλούμενος ως «ΓΚΠΔ»).

Στην παρούσα Πολιτική χρησιμοποιούνται βασικοί όροι όπως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία», και, «Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Οι προαναφερόμενοι όροι επεξηγούνται στο μέρος «Βασικοί όροι» που συμπεριλαμβάνετε στο Παράρτημα 1.

Η Παρούσα Πολιτική τυγχάνει εφαρμογής:

Στα μέρη τα οποία συμβάλλονται με την Remedica

Στους προμηθευτές, συνεργάτες, και, συνεταίρους της Remedica

Στα μέρη που ελέγχουν την χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η Remedica είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056, Λεμεσός, Κύπρος. Η Remedica, ως εκ των ορισμών και αρχών του σχετικού νομικού και/ή νομοθετικού πλαισίου, ενεργεί, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την ιδιότητα του «υπεύθυνου επεξεργασίας», αφού συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Συμμόρφωση με τις αρχές του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Remedica τηρεί τις αρχές του εφαρμοστέου Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, και, ως εκ τούτου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα:

 1. Τυγχάνουν σύννομης, και, θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο
 2. Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς, και, νόμιμους σκοπούς
 • Θα συλλέγονται με κατάλληλο και συναφή τρόπο, και, θα περιορίζονται εντός του πλαισίου του αναγκαίου
 1. Θα διατηρούνται ακριβή, και, θα τυγχάνουν επικαιροποίησης νοουμένου ότι σε περίπτωση που υπάρχουν νέες ενημερώσει και/ή αλλαγές θα προβαίνετε στην δέουσα ενημέρωση του υπεύθυνου/των υπεύθυνων ατόμου/ατόμων.
 2. Θα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς/σκοπό επεξεργασίας που συλλέχθηκαν
 3. Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διατηρεί την ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται από την Remedica

Οι κατηγορίες δεδομένων, τα οποία συλλέγει η Remedica (τόσο υπό μορφή χαρτιού και/ή ηλεκτρονικά, είναι το είδος των δεδομένων τα οποία θεωρούνται ως κατάλληλα, και ,αποδεκτά, ως εκ  του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου, ονόματος και επιθέτου, διευθύνσεως, αριθμό τηλεφώνου, και, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 2. Πληροφορίες ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένου ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό διαβατηρίου, φύλο, αριθμό ταυτότητας, και, άλλες πληροφορίες σχετικές με την ταυτοποίηση σας.
 • Οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμό μητρώου ΦΠΑ, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμοί χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, και, άλλες πληροφορίες οικονομικής φύσεως οι οποίες είναι απαραίτητες για παραλαβή πληρωμών, και, αποτροπή απάτης
 1. Πληροφορίες επιχειρηματικής φύσεως, πληροφορίες που δόθηκαν σε εμάς κατά την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης με εσάς και/ή με τον οργανισμό σας που συσχετίζεται με τις εμπορικές δραστηριότητες της Remedica.
 2. Πληροφορίες σχετικά με προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου, ανάλογα ακαδημαϊκά πιστοποιητικά και/ή πιστοποιήσεις, τίτλος εργασίας, ιστορικό εργοδότησης, και, άλλες πληροφορίες σχετικές με την πιθανή εργοδότηση.
 3. Οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να μας παρέχεται κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης.

Συμπληρωματικά των πιο πάνω, ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται από την Remedica περιλαμβάνουν:

 1. Δεδομένα αναφορικά με την υγεία του υπαλλήλου, άμεσα συνδεόμενα με άδεια ασθενείας ή με ιατρικές ραντεβού στα οποία παρευρέθηκε ο υπάλληλος.
 2. Δεδομένα αναφορικά με την υγεία των ατόμων που επισκέπτονται τα γραφεία της Remedica, όπου τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για λόγους διευκόλυνσης της επίσκεψης/συμμετοχής τους, και, για λόγους προστασίας της κατάστασης υγείας τους, λαμβάνοντας υπόψη και τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποίησης της Remedica (π.χ. πληροφορίες σχετικά με αναπηρία ή ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις)

Από που συλλέγουμε  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η πλειοψηφία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγεται απευθείας από εσάς ως αποτέλεσμα της μεταξύ μας επικοινωνίας. Συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικής φύσεως (π.χ. όνομα, τίτλος εργασίας, επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση επιχείρησης και/ή κινητό τηλέφωνο) μπορεί να δοθούν στην Remedica από τρίτα μέρη (π.χ. από τον εργοδότη σας) εκ μέρους σας, με σκοπό να μπορέσει η Remedica να επικοινωνήσει μαζί σας για ζητήματα που άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Remedica. Η Remedica, μπορεί επίσης να συλλέξει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό π.χ. από τον ισότοπο της εταιρείας σας, από δημοσιευμένο κατάλογο εμπορικής φύσεως κ.ο.κ.

Πολιτική Διαχείρισης Cookies

Η Πολιτική Διαχείρισης Cookies της Remedica είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.remedica.eu/el/πολιτική-διαχείρισης-cookies

Νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας

Σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων και του ΓΚΠΔ, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτή. Οι κύριοι πυλώνες, στους οποίους βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι οι εξής:

 1. Εκτέλεση σύμβασης ή συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του υποκείμενου δεδομένων (δηλαδή εσάς), και της Remedica – συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, κυρίως για τη διαχείριση της σχέσης εργασίας μας μαζί σας (π.χ. εκπληρώνουμε τα συμβατικά μας καθήκοντά), για παράδειγμα, προκειμένου να προβαίνουμε σε επικοινωνία μαζί σας, και ,να εκπληρώνουμε όλες τις τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις, που οφείλουμε να εκπληρώσουμε, προς το πρόσωπό σας.
 2. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο – ενδέχεται να επιβληθεί από τους τοπικούς νόμους στην Remedica η υποχρέωση να διατηρεί αρχεία με προσωπικές πληροφορίες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της υποχρεωτικής αναφοράς. Ειδικότερα, η Remedica επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με προμηθευτές, κατασκευαστές, κατόχους αδειών κυκλοφορίας, χονδρεμπόρους, συνεργάτες, πελάτες και πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να προμηθεύουν φάρμακα στο ευρύ κοινό και σε άλλους σχετικούς φορείς σύμφωνα με την ιδιότητά τους ως νομικοί και/ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της νομικής οντότητας ή / και της οργάνωσης όπου εργοδοτούνται ή / και αντιπροσωπεύουν.

Ζητήματα που συνδέονται με νομικές ή/και δικαστικές διαδικασίες.

 1. Η Remedica μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για να εκπληρώσει τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, τα οποία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Remedica κ.α.
 2. Αναφορικά με συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένω, η Remedica μπορεί να βασιστεί στη συγκατάθεσή σας τη χρήση τους. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ζητηθεί να δώσετε ρητή και ειδική συγκατάθεσή, την οποία θα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής. Σημειώνεται ότι αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται, να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία για την, η sυγκατάθεση, αρχικώς είχε  δοθεί.

Η Remedica, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Σε περίπτωση που η Remedica έχει βάσιμους λόγους να χρειαστεί την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων, και, θα σας δοθούν οι σχετικές λεπτομέρειες για τη νομική βάση αυτής της περαιτέρω επεξεργασίας.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, χωρίς την επιγνώση ή τη συγκατάθεσή σας, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. Η Remedica δεν ακολουθεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων

Σε περίπτωση που μας παρέχετε, προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι, τα εν λόγω άτομα, γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στην Remedica, και ότι θα χρησιμοποιηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Είναι δική σας ευθύνη να τους ενημερώσετε για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να διασφαλίσετε ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχτεί τους λόγους και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Remedica δεν μεταφέρει, επί του παρόντος, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με εξαίρεση τις πιο κάτω περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη μητρική εταιρεία της Remedica, δηλαδή την Ascendis Health. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα μεταβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις όπως η σύναψη δεόντως εγκεκριμένων ή / και νομοθετικά αποδεκτών συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων.

Η Remedica και η Ascendis Health (ως μητρική εταιρεία της Remedica) έχουν έννομο συμφέρον για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα η επεξεργασία τους για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την ιδιότητα του εργοδότη. Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, από την Remedica στην Ascendis Health, περιγράφεται όπως παρακάτω:

Η Remedica και η Ascendis Health έχουν συνάψει ενδεδειγμένη συμφωνία διαβίβασης προσωπικών δεδομένων (βασισμένη σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (μεταβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας).

Το προαναφερθέν πλαίσιο έτυχε της δέουσας έγκρισης από την Επίτροπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:

(1) Remedica Ltd, Οδός Αχαρνών, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056 Λεμεσός, Κύπρος, εκπροσωπούμενη από τις Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, κα Δέσποινα Νικολάου και την κα Ελίνα Σκούλλου, στο [email protected]

Απευθείας Γραμμή: +357 25553113, και +357 25553221

(2)  Ascendis Health Ltd, 31 Georgian Crescent East, Bryanston, Νότια Αφρική, εκπροσωπούμενη από τον κ Darren Berman

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Remedica διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης των αρχείων της. Αυτή η πολιτική λειτουργεί με βάση την αρχή διατήρησης προσωπικών δεδομένων για διάστημα που δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Τα δεδομένα διατηρούνται επίσης σύμφωνα με οποιεσδήποτε και / ή όλες τις νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στη Remedica. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα ποικίλλει ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται, και, το σκοπό της διατήρησής τους.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις – η Eταιρεία συμμορφώνεται με νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένες χρονικές περιόδους.
 2. Επιχειρηματικές υποχρεώσεις –ο χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων υπολογίζεται με βάση τις εύλογες επιχειρηματικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, και, επομένως την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της, καθώς η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
 3. Η Remedica διαγράφει οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η σχετική περίοδος διατήρησής τους έχει παρέλθει.

Ασφάλεια

Για την Remedica, η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, είναι πολύ σημαντική, και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μια διαδικασία/πολιτική προστασίας των δεδομένων η οποία περιγράφει τα τεχνικά, διαδικαστικά, και, φυσικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, στόχος των οποίων, είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Περαιτέρω, η Remedica, διατηρεί εύλογες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στο να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι αξιόπιστα στα πλαίσια της επιθυμητής τους χρήσης καθώς και ακριβή, ολοκληρωμένα και έγκυρα/ενημερωμένα.

Η Εταιρεία, έχει θέσει σε λειτουργία, ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης («CCTV»)  με σκοπό να διασφαλίσει την ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων της, την διαδικασία παραγωγής, και, τα φαρμακευτικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιοχές των εγκαταστάσεων, η Εταιρεία, υποχρεούται ως εκ του Νόμου, να λειτουργεί σύστημα CCTV, καθότι  αποτελεί μέρος της «ελεγχόμενης περιοχής ασφάλειας». Όλες οι περιοχές των εγκαταστάσεων, οι οποίες υπόκεινται σε καταγραφές από το σύστημα CCTV, υποδεικνύονται ξεκάθαρα, και, καλύπτουν εισόδους, εξόδους, διαδρόμους, και, εγκαταστάσεις παραγωγής. Οι καταγραφές από το σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση υποψιών που αφορούν δραστηριότητες μεμπτής/εγκληματικής φύσεως όπως κλοπή, ζημιά σε περιουσία, και, βανδαλισμό. Δεν υπάρχει τοποθέτηση κυκλώματος   CCTV σε περιοχές όπου ευλόγως αναμένεται η διατήρηση της ιδιωτικότητας.

Σε συγκεκριμένες πόρτες, υπάρχουν ενσωματωμένες, λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης οι οποίες διατηρούν πληροφορίες όπως χρονικά σήματα (δηλ. πότε έχει κτυπηθεί μια κάρτα), και, τον αριθμό κάρτας. Οι προαναφερόμενες πληροφορίες, διατηρούνται για την ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, και, των φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι υποχρεώσεις σας

Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας, οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κατέχει η Εταιρεία, παρακαλείστε όπως το αναφέρετε στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της Remedica, τα στοιχεία των οποίων, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Remedica, και, υπάρχουν επίσης πιο κάτω.

Οι υπάλληλοι οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκ μέρους της Εταιρείας, έχουν καθήκον όπως ακολουθούν τις πρόνοιες και αρχές του ΓΚΠΔ κατά την επεξεργασία, καθώς, και όλες τις σχετικώς εφαρμοσθείς πολιτικές της Εταιρείας, στόχος των οποίον είναι η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ποικίλα δικαιώματα, ως εκ των ισχυόντων Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συνοδεύονται από κάποιες εξαιρέσεις:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κρατούμε, μαζί με άλλες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης-Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρούνται για εσάς, διορθωθούν, ή εάν οι πληροφορίες οι οποίες διατηρούνται είναι ημιτελές, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία όπως συμπληρώσει αυτές, με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε οι πληροφορίες/δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να καταστούν ολοκληρωμένα.

Δικαίωμα διαγραφής- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κρατούμε για εσάς. Η εν λόγω ενέργεια κάποιες φορές αναφέρεται ως «δικαίωμα στην λήθη».

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή δικαίωμα εναντίωσης- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για συγκεκριμένους σκοπούς, ή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για συγκεκριμένους σκοπούς.
 2. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο, και, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 3. Έχετε δικαίωμα να καταχωρίσετε παράπονο με την Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται παρακάτω.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν από την Remedica από καιρού εις καιρόν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν τροποποιήσεις στο σχετικό νομικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στο www.remedica.eu

Ερωτήσεις και παράπονα

Η Remedica έχει διορίσει Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

κα Δέσποινα Νικολάου και κα Ελίνα Σκούλλου,

στο [email protected]

Απευθείας γραμμή: +357 25553113 και +357 25553221

Τ.Θ 51706, 3508 Λεμεσός, Κύπρος

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν ενεργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ σε ότι αφορά με τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία

P.O. Βox 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλ: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Παράρτημα 1 – Βασικοί ορισμοί:

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, που είναι η εποπτική αρχή στην Δημοκρατία της Κύπρου.

«Νόμοι Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125(I)/2018), ως αυτός τροποποιείται, και, οποιουσδήποτε Ευρωπαϊκούς ή εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή νομοθεσία δευτερεύουσας φύσεως, ως τα προαναφερόμενα τροποπιούνται ή αναθεωρούνται ανά διαστήματα, στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και οποιαδήποτε νομοθετικό και/ή νομικό πλαίσιο που τυχών να διαδεχθεί τον ΓΚΠΔ.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν, τα προσωπικά του δεδομένα που το αφορούν, αντικείμενο επεξεργασίας.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» σημαίνει το νομικό πρόσωπο και/ή οργανισμό το οποίο καθορίζει τους σκοπούς, και, τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

«Εκτελών την Επεξεργασίας» σημαίνει το άτομο ή εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

“Επεξεργασία” νοείται κάθε πράξη  που  εκτελείται επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η διαλογή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση μέσω παροχής, διάδοσης ή άλλου τρόπου διάθεσης, η ευθυγράμμιση, ο συνδυασμός, το κλείδωμα, η διαγραφή ή η εξάλειψη δεδομένων.

«Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει Δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις , συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος.